Polityka bezpieczeństwa

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest

ARFIDO sp. z o,o.  z siedzibą, ul. Szkolna 10A, 62-081 Chyby, KRS 0000270159, NIP 7772953904,

REGON 30047523100000.

Skontaktować się z nami można telefon +48 61 663 11 11 i fax +48 61 663 11 12, mailowo, adres e- mail: arfido@arfido.com.

Dodatkowe informacje o nas można uzyskać przez stronę internetową www.arfido.com

Cele przetwarzania

 • Komunikacja interpersonalna wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie montażu i serwisowania urządzeń antykradzieżowych działających w systemie RFID,
 • Udział w projektach badawczych, rozwojowych i biznesowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (unijne i państwowe),
 • Reklama i sprzedaż urządzeń i systemów antykradzieżowych
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisane umowy na świadczenie usług, dostawy, ftp.,
 • Outsourcing pracowniczy świadczony na rzecz administratora danych osobowych
 • Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów. Przyznawanie świadczeń socjalnych.

Podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o niniejsze podstawy prawne:

 • Udzielona zgoda, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach, których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
 • W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie zakładu, monitorowanie poczty elektronicznej pracowników) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.
 • Podanie informacji na swój temat jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest jednak brak możliwości zawarcia z nami koniecznych umów oraz realizacji potrzeb wynikających z Kodeksu Pracy i innych aktów prawnych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • Upoważnione na podstawie obowiązującego prawa podmioty i instytucje administracji publicznej i samorządowej.
 • Firmy świadczące usługi w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansów, ubezpieczeń, obsługi medycznej, serwisu urządzeń
 • Instytucje i podmioty dofinansowujące
 • Placówki edukacyjne.
 • Podmioty wykonujące usługi audytu.

  

Czas i okres przetwarzania danych

Dane osobowe Państwa są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

 • Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 • Dokumenty typu CV są przechowywane przez okres rekrutacji.
 • Dane pozyskane w trakcie obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zgodnie z wymaganiami tychże projektów.
 • Pozostałe informacje przetwarzane przez czas trwania umów, udzielonych gwarancji bądź do zakończenia procesu windykacyjnego, bądź przez okres wymagany przepisami prawa.

Wszelkie dane są przetwarzane jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • Wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe).
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili (o ile zgoda jest jedyną podstawą przetwarzania danych). Cofnięcie zgody jest równie łatwe, jak jej udzielenie.

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dotyczące profilowania

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych, Jeśli w trakcie przetwarzania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich wykorzystania niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej, kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane wykorzystać.

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.