Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1. rok 2021

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24 września 2021 r. podpisaliśmy umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o numerze PIOR.01.01.01-00-2534/20-00 w ramach Podziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:

„Kiosk wstępnej diagnostyki medycznej i śluza do identyfikacji personelu w strefach szpitalnych – elementy zintegrowanego systemu wsparcia procedur sanitarnych w warunkach pandemii koronawirusa SARS CoV-2”.

Cele oraz planowane efekty projektu:

  1. Zdobycie wiedzy w zakresie: wielozakresowej anteny RFID pasma LF/HF/UHF, szyfrowania transmisji RFID i wielomodalnej lokalizacji przestrzennej z wyróżnieniem techniki RFID;
  2. Zbudowanie 2 innowacyjnych urządzeń: zrobotyzowanego kiosku diagnostyki medycznej i szpitalnej śluzy lokalizacyjnej.

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnych w skali krajowej urządzeń:

- zrobotyzowanego kiosku wstępnej diagnostyki oraz zbierania wywiadu medycznego,

- śluzy do identyfikacji personelu i materiałów medycznych w placówkach służby zdrowia.

 

Oba urządzenia będą elementami zintegrowanego systemu wsparcia realizacji procedur medycznych (m.in. w szpitalach i przychodniach) w warunkach pandemii. Podstawową cechą wyróżniającą nowe rozwiązania będzie wiarygodna identyfikacja i lokalizacja położenia osób i przedmiotów wymagana do realizacji procedur medycznych w oparciu szerokie spektrum radiowych technik identyfikacyjnych.

Podstawowym problemem, który ogranicza praktyczne wdrażanie takich rozwiązań, jest wiarygodna i szybka identyfikacja uczestników procedur medycznych (pacjentów, personelu medycznego i pomocniczego, odwiedzających) oraz identyfikacja materiałów medycznych, które są przez nich wykorzystywane (m.in. odzieży i środków ochronnych). Produkty pozwolą pokonać istniejącą barierę różnorodności technologii radiowych stosowanych w rozwiązaniach bezdotykowej identyfikacji osób i materiałów medycznych. W związku z tym w ramach projektu planowane jest m.in. zaprojektowanie i

przebadanie rozwiązań: zintegrowanej anteny LF/HF/UHF, szyfrowanej transmisji z wykorzystaniem techniki RFID DNA, rozwiązania intermodalnej identyfikacji i lokalizacji obiektów.

 

Rezultaty projektu zostaną zweryfikowane dwuetapowym pilotażem rozwiązań:

- wstępnej diagnostyki personelu medycznego za pomocą zrobotyzowanego kiosku (m.in. weryfikacja poprawności działania zintegrowanej anteny LF/HF/UHF);

- identyfikacji i lokalizacji personelu i materiałów medycznych w śluzach rozdzielających szpitalne strefy sanitarne (m.in. weryfikacja zastosowania techniki DNA i intermodalnej lokalizacji).

Projekt będzie realizowany przez wykwalifikowany, interdyscyplinarny zespół, który wykorzysta kompetencje (oraz infrastrukturę badawczą) zdobyte przy realizacji projektów B+R z obszaru techniki RFID.

 

Dofinansowanie projektu z UE:  1 956 095,01 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 992 385,02 zł